Selasa, 01 Desember 2009

Dustar Al madinah

Rasulullah s.a.w. dalam merangka piagam Madinah, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.
[sunting] Langkah pertama

Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.
[sunting] Langkah kedua

Mengikat tali persaudaraan antara kaun Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.
[sunting] Langkah ketiga

Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah satu perjanjian yang dikenali sebagai piagam Madinah. Perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah:

* Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
* Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Madinah.
* Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.
* Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
* Keselamat orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut,

[sunting] Tujuan Piagam Madinah

* Menghadapi masyarakat majmuk Madinah
* Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk.
* Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum
* Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan
* Mewujudkan keamanan di Madinah
* Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat.
* Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin
* Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah
* Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi.
* Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.

[sunting] Prinsip Piagam Madinah

* Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara.
* Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara
* Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah
* Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara
* Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara
* Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.
* Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan
* Kebebasan beragama
* Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam
* Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.

[sunting] Kandungan Piagam Madinah

* Fasal 1

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang : Inilah kitab (Piagam Bertulis) dari Nabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memeluk Islam dari Quraisy dengan penduduk Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka lali masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.

* Fasal 2

Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain.

* Fasal 3

Golongan Muhajirin dari Quraisy tetaplah di atas pegangan lama mereka : mereka saling tanggung-menanggung membayar dan menerima diyat (wang tebusan) di antara sesama mereka dalam mana mereka menebus sesiapa yang tertawan dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang beriman.

* Fasal 4

Bani Auf (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka dalam mana mereka bersama-sama tanggung-menanggung membayar serta menerima wang tebusan seperti dulu; dan setiap taifah (golongan) tetaplah menebus sesiapa yang tertawan dari kalangan mereka sendiri dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 5

Bani al-Harith (dari Yathrib – Madinah) bin al-Khazraj tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dulu, dan tia-tiap puak dari (Suku Khazraj) hendaklah membayar wang tebusandarah mereka sendiri dengan adil dan berkebajikan di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 6

Bani Saidah (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 7

Bani Jusyam (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 8

Banu al-Najjar (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 9

Bani Amru bin Auf tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 10

Bani al-Nabiet (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 11

Bani Aus (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

* Fasal 12

Bahawa orang-orang yang beriman tidaklah boleh membiarkan sebarang masalah di antara mereka sendiri bahkan mestilah sama-sama bertanggungjawab memberi sumbangan, dengan berkebajikan untuk menbayar wang tebusan darah dengan adil.

*
o Fasal 12-b

Hendaklah seseorang yang beriman itu tidak membuat apa-apa perjanjian dengan orang yang di bawah kawalan seseorang yang beriman yang lain dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

* Fasal 13

Bahawa orang-orang beriman lagi bertaqwa hendaklah menentang sesiapa yang membuat kesalahan, melanggar kesusilaan, melakukan kezaliman atau dosa atau perseteruan atau kerosakan di kalangan orang-orang beriman, dan mereka hendaklah bersatu bersama-sama menentang orang tersebut walaupun jika orang itu anak kepada salah seorang dari mereka.

* Fasal 14

Tidak sayugianya seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lain kerana seorang kafir, tidak sayugianya ia menolong mana-mana kafir terhadap seseorang mukmin.

* Fasal 15

Bahawa jaminan Allah itu adalah satu dan sama; ia melindungi nasib orang yang lemah dari perbuatan mereka; dan bahawa orang-orang Mukmin hendaklah salinh menjamin sesama sendiri terhadap (gangguan) orang lain.

* Fasal 16

Bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan tidak baik terhadap mereka.

* Fasal 17

Bahawa perdamaian orang-orang mukmin itu adalah satu dan sama, oleh itu tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana-mana orang mukmin tanpa diturut serta oleh mukmin yang lain dalam sesuatu perang pada jalan Allah, melainkan dengan dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka.

* Fasal 18

Bahawa setiap serangan kita hendaklah dikira sebagai serangan terhadap semua, oleh itu hendaklah disilihgantikan tenaga menentangnya.

* Fasal 19

Bahawa orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka atas setiap darah yang tumpah pada jalan Allah.

* Fasal 20

Bahawa orang-orang mukmin lagi bertaqwa hendaklah teguh di atas sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya.

*
o Fasal 20-b

Nahawa tidak boleh mana-mana orang musyrik melindungi harta orang-orang Quraisy dan tidak juga nyawa mereka dan tidak boleh menghalang orang mukmin (akan haknya)

* Fasal 21

Barangsiapa membunuh dengan sewenang-wenangnya akan seorang mukmin dengan tidak ada bukti yang cukup hendaklah dihukum bunuh balas kecuali dipersetuji oleh wali yang kena bunuh menerima ganti darah. Semua orang mukmin hendaklah bersatu suara mengutuk perbuatan itu, bahkan tidak harus bagi mereka menegakkan terhadapnya.

* Fasal 22

Bahawa tidak harus bagi mana-mana orang mukmin yang mengakui isi kandungan Piagam ini, dan percaya Allah dan Hari Kemudian, menolong mana-mana orang yang mencabul ataupun melindungi orang itu. Barangsiapa menolong orang itu maka keatasnya laknat Allah dan kemurkaanNya pada hari Kiamat kelak, dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan tidak juga sebarang taubat.

* Fasal 23

Berbalah walau bagaimanapun kamu dalam sesuatu perkara hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad.

* Fasal 24

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut serta membelanja sama-sama dengan orang-orang mukmin selama mana mereka itu berperang

* Fasal 25

Bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama orang-orang mukmin, mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi) dan orang Islam dengan agama mereka (Islam), begitu juga orang-orang yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri, melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan dirinya dan keluarganya sendiri

* Fasal 26

Yahudi Bani al-Najjar (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

* Fasal 27

Yahudi Bani al-Harith (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

* Fasal 28

Yahudi Bani al-Saidah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

* Fasal 29

Yahudi Bani Jusyaim (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

* Fasal 30

Yahudi Bani al-Aus (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

* Fasal 31

Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf, kecuali orang-orang zalim dan orang yang berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan diri dan keluarganya sendiri.

* Fasal 32

Bahawa suku Jafnah yang bertalian keturunan dengan Yahudi Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu (Bani Tha’alabah)

* Fasal 33

Bani Shutaibah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf, dan sikap yang baik hendaklah membendung segala kejahatan.

* Fasal 34

Bahawa orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu.

* Fasal 35

Bahawa para pegawai kepada orang-orang Yahudi (diperlakukan) sama dengan orang-orang Yahudi itu sendiri.

* Fasal 36

Tiada seorang pun yang menyertai Piagam ini boleh menarik diri keluar dari pakatan mereka melainkan dengan persetujuan dari (Nabi) Muhammad.

*
o Fasal 36-b

Tidak boleh disekat dari membuat kelukaan yang dilakukan oleh mana-mana orang ke atas dirinya, barang siapa membuat kejahatan maka balasannya adalah dirinya dan keluarganya kecuali orang yang dizalimi dan bahawa Allah akan melindungi orang yang menghormati piagam ini.

* Fasal 37

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah menbiayai negara seperti mana orang-orang mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka sama0sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa.

*
o Fasal 37-b

Mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya; dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi.

* Fasal 38

Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah memikul biayaan bersama-sama orang mukmin selama mana mereka berada dalam keadaan perang

* Fasal 39

Bahawa Kota Yathrib adalah terpelihara sempadannya tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini

* Fasal 40

Bahawa jiran tetangga hendaklah diperlaku sebagai diri sendiri, tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya dan dosa.

* Fasal 41

Tidak boleh dihampiri sebarang kehormatan (wanita) melainkan dengan izin keluarganya sendiri.

* Fasal 42

Bahawa apa juga kemungkaran (bunuh) atau apa juga pertengkaran di antara sesama peserta piagam ini sekira-kira dikhuatiri membawa bencana maka hendaklah dirujukkan kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Muhammad pesuruh Allah, Allah menyaksikan kebaikan isi kandungan piagam ini dan merestuinya

* Fasal 43

Bahawa tidaklah boleh diberi bantuan perlindungan kepada Quraisy (musuh), begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang yang membantunya.

* Fasal 44

Bahawa hendaklah bantu-membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang mencerobohnya.

* Fasal 45

Apabila mereka diajak untuk berdamai atau untuk masuk campur dalam satu-satu perdamaian maka hendaklah mereka bersedia berdamai atau masuk campur ke dalam perdamaian itu; dan bila mana mereka diajak berbuat demikian maka orang-orang mukmin hendaklah merestuinya kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama (Islam).

* Fasal 46

Bahawa orang-orang Yahudi Aus sendiri dan begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan mereka hendaklah memikul kewajipan sama seperti mana pihak-pihak yang lain yang menganggotai ini demi kebaikan mereka semata-mata (perdamaian) dari anggota-anggota piagam ini. Dan mereka hendaklah berbuat kebajikan dengan tidak melakukan dosa kerana barang siapa yang berbuat sesuatu maka dialah yang menanggungnya sendiri. Dan Allah menyaksi akan kebenaran isi kandungan Piagam ini dan merestuinya.

* Fasal 47

Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim dan yang bersalah; dan bahawa –mulai dari saat ini barang siapa berpergiaan dari kota Madinah atau menetap di dalamnya adalah terjamin keselamatannya kecuali orang-orang yang zalim atau bersalah. Dan bahawa Allah merestui setiap orang yang membuat kebajikan dan bertakwa dan bahawa Muhammad hendaklah diakui Pesuruh Allah.

Selasa, 24 November 2009

Istirahat bukan berarti berhenti

Seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin.

Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon.

Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan delapan batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus, “Hasil kerjamu sungguh luar biasa! Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu”.

Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil merobohkan tujuh batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan bahkan mengecewakan.

Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. “Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku, bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?” pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa.

Dengan kepala tertunduk dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi.

Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, “Kapan terakhir kamu mengasah kapak?”

“Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu, saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga”. Kata si penebang.

“Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja? Dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja!” perintah sang majikan.

Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucap terimakasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak.

Istirahat bukan berarti berhenti. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas keseharian. Sibuk, sibuk dan sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan dan selalu baru.

http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest¬e_id=163077073977

Bagaimana menundukan nafsu

Seorang murid yang sedang bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya menghampiri gurunya dan berkata, "Guru, sudah berapa lama aku berusaha menundukkan nafsu liarku ini, namun selalu saja aku tergelincir dan kalah. Apa yang harus kulakukan?" Guru yang bijak ini tidak segera menjawab pertanyaan muridnya, namun mengajaknya pergi ke rumah orang kaya dan terkenal dengan kedermawanannya, di desa tempat mereka tinggal.

Ketika sampai di gerbang pintu rumah si kaya itu, tiba-tiba dua ekor anjing besar dan buas segera berlari sambil menggonggong dengan keras menghampiri mereka berdua yang berada di luar gerbang. Murid itu terperanjat dan takut, sambil memandangi gurunya penuh keheranan, karena belum menjawab pertanyaannya tadi.

“Apa yang harus kita lakukan untuk masuk ke rumah orang kaya ini, supaya kita dapat mencicipi kedermawanannya? Apakah kita lawan anjing buas miliknya ini?” Tanya guru. Sambil mengerenyitkan dahi keheranan dengan kenaifan gurunya pikirnya, ia menjawab, “Guru, bukankah lebih baik kita memanggil pemilik anjing ini agar menenangkan dua anjing buasnya, lalu kita dapat masuk ke rumahnya dan merasakan hidangannya?”

Sambil tersenyum guru itu berkata, “Bagus, kau telah menjawab pertanyaanmu tadi.”

Namun murid itu masih bingung, “Maksud guru?” tanyanya.

Guru bijak itu lalu menjelaskan, “Nafsumu ibarat anjing buas ini yang menghalangimu untuk mencicipi kedermawanan Tuhanmu. Jika engkau melawannya dengan kekuatanmu sendiri, maka kau akan hancur dan tak pernah sampai ke rumah Tuhanmu. Cara yang cepat dan aman untuk semua itu, panggillah Tuhanmu dan mintalah Dia menenangkan nafsu liarmu yang milik-Nya itu, agar kau dapat masuk ke hadirat-Nya.”

Belajar dari iblis

Abu Hurairah bercerita : Suatu hari Rasulullah Saw menugaskanku untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadhan. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki melihat-lihat makanan dan langsung mengambilnya. Aku lalu menegurnya, “Jangan dulu mengambil, sebelum kusampaikan tentangmu kepada Rasulullah.”

Laki-laki itu menjawab, “Aku sudah berkeluarga dan saat ini betul-betul membutuhkan makanan untuk mereka.” Mendengar itu, aku akhirnya mengijinkan dia mengambil makanan itu.

Ketika pagi tiba, Rasulullah bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan semalam?”

Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, seorang laku-laki mengadukan kesusahan keluarganya dan dia memohon harta zakat saat itu juga, lalu aku persilahkan dia mengambilnya.”

Rasulullah Saw lalu bersabda kembali, “Dia telah mengelabuimu wahai Abu Hurairah, dan esok akan kembali lagi.”

Karena tahu akan datang lagi, keesokan harinya aku mengawasinya dengan teliti dan ternyata betul apa yang disampikan Raulullah, ia telah berada di ruang zakat sambil memilih-milih harta zakat yang terkumpul lalu dia mengambilnya.

Melihat itu, aku berkata kembali, “Jangan kau ambil dulu harta itu sampai ada ijin dari Rasulullah Saw.” Laki-laki itu menjawab, “Aku betul-betul sangat membutuhkan makanan itu sekarang, keluargaku kini sedang menunggu menahan lapar. Aku berjani tidak akan kembali lagi esok hari”. Mendengar itu, aku merasa kasihan dan akhirnya aku persilahkan kembali dia mengambil harta zakat.

Keesokan harinya, Rasulullah bertanya kembali, “Apa yang kau lakukan kemarin wahai Abu Hurairah?” Aku menjawab, “Orang yang kemarin datang lagi dan meminta harta zakat. Karena keluarganya telah lama menuggu kelaparan, akhirnya aku kembali mengizinkan dia mengambil harta zakat tersebut. Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda kembali, “Dia telah membohongimu, dan besok ia akan kembali untuk yang ketiga kalinya.”

Ternyata laki-laki itu kembali lagi. Seperti biasa, dia mengambil harta zakat yang sudah terkumpul di dalam gudang. Melihat itu, aku kembali menegurnya, “Jangan mengambil dahulu, aku akan memohon izin kepada Rasulullah Saw terlebih dahulu. Bukankah kau kemarin berjanji untuk tidak datang lagi, tapi kenapa kau kembali juga?” laki-laki itu menjawab, “Izinkanlah untuk yang terakhir kalinya aku mengambil harta zakat ini, dan sebagai imbalannya aku akan ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang apabila kau membacanya, Allah akan selalu menjagamu dan kau tidak akan disentuh dan didekati setan hingga pagi hari.”

Aku tertarik dengan ucapannya. Aku pun menanyakan kalimat apakah itu. Dia menjawab, “Apabila kau hendak tidur jangan lupa membaca ayat kursi terlebih dahulu, karena dengannya Allah akan menjagamu dan kau tidak akan didekati setan hingga pagi tiba.”

Kali ini aku pun mengijinkannya mengambil harta zakat. Keesokan harinya Rasulullah kembali menanyakan apa yang telah kulakukan kemarin dan kukatakan, “Ya Rasulullah, aku terpaksa membolehkannya kembali mengambil zakat setelah dia mengajarkanku kalimat yang sangat bermanfaat.”

Lalu Rasulpun bertanya, “Kalimat apakah yang diajarkannya?” Aku menjawab bahwa dia mengajarkanku ayat Kursi dari awal sampai akhir dan dia katakan bahwa kalau aku membacanya, Allah akan menjagaku sampai pagi hari.

Rasulullah lalu bersabda, “Kini apa yang dia sampaikan memang betul, namun hanya saja dia sudah berhasil mengelabuimu dengan mengambil harta zakat. Tahukah kamu siapakah sebenarnya laki-laki yang mendatangimu tiga kali itu?” Aku menjawab, “Tidak, aku tidak tahu .” Rasulullah Saw kembali bersabda, “Ketahuilah, dia itu adalah setan". (HR.Bukhari)

NB : Saudaraku, begitulah pekerjaan setan. Ketika engkau hendak melakukan suatu kebajikan, ia akan berkata kepadamu, “Kerjakanlah esok saja.” Keesokan harinya ketika engkau hendak melaksanakannya, ia akan datang kembali seraya berkata, “Kerjakanlah esok saja.”

apa yang paling..........didunia ini..........?

Suatu hari Imam al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu Imam al-Ghozali bertanya kepada murid-muridnya tersebut :

1. Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini...? Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman dan kerabat, Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah "KEMATIAN". Sebab itu sudah janji Allah swt bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati (Ali Imran 185), lalu Imam al-Ghozali meneruskan pertanyaan yang kedua.

2. Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini...? Murid-muridnya ada yang menjawab negara Cina, bulan, matahari dan bintang. Lalu Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan benar, tetapi yang paling benar adalah "MASA LALU". Sebab bagaimanapun, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.

3. Apa yang paling besar di dunia ini...? Murid-muridnya menjawab gunung, bumi, matahari. Semua jawaban itu benar kata Imam al-Ghazali, tetapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah "NAFSU" (al-A'raf 179). Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai membawa kita ke neraka.

4. Apa yang paling berat di dunia...? Murid-muridnya ada yang menjawab baja, besi, dan gajah. Semua jawaban kalian benar kata Imam al-Ghazali. Tapi yang paling berat adalah "MEMEGANG AMANAH" (al-Ahzab 72). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung dan Malaikat semua tidak mampu ketika Allah swt meminta mereka untuk menjadi khalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah swt, sehingga banyak dari mereka yang masuk ke dalam neraka karena tidak bisa memegang amanahnya.

5. Apa yang paling ringan di dunia ini...? Murid-muridnya ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar tapi yang paling ringan di dunia ini adalah "MENINGGALKAN SHaLAT". Karena kesibukan dan pekerjaan, manusia dapat meninggalkan shalat.

6. Apakah yang paling tajam di dunia ini...? Murid-muridnya menjawab serentak, Pedang.… "Benar!" kata Imam al-Ghazali. Tapi yang paling tajam adalah "LIDAH MANUSIA" karena dengan lidah, manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan perasaan saudaranya sendiri.

lapar..........

Suatu ketika, adalah salah seorang yang sedang berjalan di malam hari melewati rumah-rumah penduduk yang telah lelap dalam tidurnya. Kemudian ia mendengar dari salah satu rumah tersebut tangisan anak kecil.

Ia pun kemudian mencari dari mana arah suara tersebut datang. Ternyata tangisan anak kecil tersebut dari salah satu rumah seorang fakir miskin. Ia kemudian mendekat dan mengetuk pintu rumah tersebut.

Tangisan itu semakin jelas ia dengar. Beberapa saat setelah ia mengetuk pintu, seorang anak kecil yang baru berusia lima tahun membukakan pintu. Ia membuka pintu sambil menangis.

“..apakah kau menangis karena lapar duhai anakku..?” Tanyanya kepada anak kecil tersebut.

Anak kecil itu kemudian menjawab, “..bukan. Aku menangis karena bersyukur kepada Allah. Lapar adalah salah satu sifat orang-orang shalih yang derajatnya dimuliakan oleh Allah swt. Dan aku sangat bersyukur karena diusiaku yang masih kanak-kanak ini dan aku tidak memiliki amalan apapun, namun Allah swt memberikan kepadaku sifat orang yang shalih, yaitu LAPAR..”

Cara menjauhkan diri dari maksiat

Suatu ketika datang seseorang kepada Ibrahim bin Adham seraya berkata, “..aku adalah orang yang gemar berbuat maksiat dan aku ingin engkau menolongku agar aku jauh dari maksiat dan tidak dibenci oleh Allah Swt..”

Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, “..aku akan memberikan kepadamu lima hal : Pertama, jika kau ingin berbuat maksiat, maka janganlah sekali-kali engkau memakan rezeki yang datangnya dari Allah.”

“Mana mungkin, karena semua yang manusia dapat di dunia ini adalah rezeki dari Allah.” Jawab orang tersebut.

Ibrahim bin Adham kemudian berkata “..apakah kau tidak malu memakan rezeki dari Allah dan kau bermaksiat melanggar laranganya?”

Kedua, jika kau ingin berbuat maksiat, maka janganlah sesekali tinggal di tempat milik Allah.”

“Mana mungkin, karena semua tempat adalah milik Allah.” Jawab orang tersebut.

Ibrahim bin Adham kemudian berkata, “..apakah kau tidak malu tinggal di tempat milik Allah dan kau bermaksiat melanggar laranganya?”

Ketiga, jika kau ingin maksiat maka bermaksiatlah di tempat yang tidak dilihat Allah.”

“Mana mungkin, karena Allah Maha Melihat dan Mengetahui.” Jawab orang tersebut.

Ibrahim bin Adham kemudian berkata, “..apakah kau tidak malu bermaksiat melanggar laranganya dan Ia Melihatmu?”

Keempat, jika datang malaikat maut kepadamu, maka mintalah kepadanya untuk menunda agar kau dapat bertaubat.”

“Mana mungkin, karena setiap ajal tidak dapat ditunda atau dimajukan.” Jawab orang tersebut.

Ibrahim bin Adham kemudian berkata, “..jika tidak bisa maka bagaiman jika datang malaikat maut dan kau dalam keadaan maksiat melanggar larangan Allah?”

Kelima, jika malaikat yang meniup sangkakala telah meniupkan sangkakalanya, maka selamatkanlah dirimu dan jangan lari bersama orang-orang yang ada di dunia.”
“Mana mungkin, aku pasti akan mati.” Jawab orang tersebut.

Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Ibrahim bin Adham, orang tersebut menyadari akan kesalahannya dan bertaubat kepada Allah dan menjadi hamba-Nya yang shalih yang selalu menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke lubang maksiat hingga akhir umurnya.

Laporkan

meraih kebahagiaan

Frank Mihalic bercerita dalam The Millennium Stories bahwa suatu hari seorang wanita cantik berpakaian mahal mengeluh kepada psikiater, ia merasa hidupnya kosong tak berarti.

Sang psikiater berkata, “Aku akan memanggil Mary agar ia bercerita bagaimana ia menemukan kebahagiaan. Dengarkanlah keterangannya baik-baik!”

Ia kemudian memanggil wanita tua yang bernama Mary yang biasa mengepel lantai kantornya. Wanita tua tersebut meletakkan sapunya kemudian duduk di kursi dan mulai bercerita.

“Well, suamiku meninggal karena malaria, tiga bulan kemudian satu-satunya anakku meninggal karena kecelakaan. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi, aku juga tidak memiliki apa-apa. Makan terasa tidak enak, tidurpun terasa tak nyenyak. Aku tidak dapat tersenyum kepada siapa pun. Aku bahkan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupku.” Jelas wanita tua itu.

“Pada suatu sore, seekor anak kucing mengikutiku pulang dari kerja. Aku merasa kasihan dengan kucing kecil itu. Cuaca hari itu sangat dingin. Lalu kubiarkan ia masuk ke dalam rumah. Kuberi ia susu hangat di piring kecil. Kucing itu menjilat-jilat dengan lahap sampai piring itu bersih. Ia kemudia menggeram dan menggosok-gosokkan badannya ke tubuhku. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh kucing kecil itu, aku tersenyum. Itu adalah senyumku yang pertama kali setelah berbulan-bulan. Kemudian aku merenung, jika membantu kucing kecil saja dapat membuatku tersenyum, mungkin berbuat sesuatu untuk manusia dapat membuatku bahagia. Keesokan harinya, aku membikin kue dan membawakannya ke tetanggaku yang sedang sakit. Melihat mereka senang, aku pun turut bahagia. Sekarang, aku tak tahu apakah ada manusia yang tidur dan makan seenak diriku. Aku telah menemukan kebahagiaan dengan membuat orang lain bahagia.

Demikian akhir cerita Frank Mihalic.

Hidup adalah anugra

Hari ini sebelum engkau berpikir untuk mengucapkan kata-kata kasar, ingatlah akan seseorang yang tidak bisa berbicara.

Sebelum engkau mengeluh mengenai cita rasa makananmu, ingatlah akan seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan.

Sebelum engkau mengeluh tentang suami atau isterimu, ingatlah akan seseorang yang menangis kepada Allah meminta pasangan hidup.

Hari ini sebelum engkau mengeluh tentang hidupmu, ingatlah akan seseorang yang begitu cepat meninggalkan dunia ini.

Sebelum engkau mengeluh tentang anak-anakmu, ingatlah akan seseorang yang begitu mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi tidak mendapatnya.

Dan ketika engkau lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu, ingatlah akan para penganguran yang menginginkan pekerjaanmu.

Sebelum engkau menuding atau menyalahkan orang lain, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bersalah.

Dan ketika beban hidup tampaknya akan menjatuhkanmu, pasanglah senyuman di wajahmu dan berterima kasihlah kepada Allah karena engkau masih hidup dan ada di dunia ini.

Hidup adalah anugerah, bersyukurlah atas segala pemberian-Nya, niscaya Ia Yang Mahakasih akan menambahnya.
Dhahak Ad Damiri berpamitan pada gurunya untuk pergi berniaga. Raut wajahnya tampak menyesali diri lantaran tidak bisa mengikuti kajian Ibrahim bin Adham, sang gurunya. Ia mesti memenuhi keperluan hidupnya dengan berdagang mengelilingi berbagai penjuru negeri. Biasanya Dhahak berdagang hingga beberapa waktu. Kadang sebulan, seminggu atau beberapa hari.

Kepergiannya untuk berdagang yang memerlukan waktu cukup lama ia lazimkan selalu memohon pamit pada gurunya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan berharap doa keberkahan yang dipanjatkan sang guru untuknya.

"Ya syaikh, saya mohon izin tidak bisa mengikuti kajian seperti biasanya karena saya akan pergi mencari karunia Allah SWT di muka bumi ini. Tolong doakan agar saya tetap di jalan-Nya dan dagangan saya diberkahi Allah SWT", pinta Dhahak pada gurunya.

"Silahkan ya Dhahak, semoga keberkahan Allah SWT selalu menyertai langkah dan kehidupanmu. Namun janganlah kau lupa untuk selalu menunaikan hak-hak Allah SWT yang ada pada dirimu", syaikh memberikan peringatan untuk muridnya.

Tak lama kemudian berangkatlah Dhahak untuk menunaikan kewajibannya. Hingga ia berhenti menyaksikan peristiwa yang amat menakjubkan dirinya. Rupanya Dhahak sedang tertegun menyaksikan seekor burung yang malang. Burung tersebut patah kedua sayapnya dan pincang kedua kakinya.

"Kasihan sekali burung malang itu", ibanya dalam hati. "Mungkin burung itu menjelang ajal", pikir Dhahak. Ia pun memperhatikan betul gerak demi gerak dari burung itu. Ia berpikir bagaimana burung itu akan bisa melanjutkan hidupnya. Kedua sayapnya patah. Padahal fungsi sayap bagi seekor burung sangatlah vital untuk bisa menjalani hidupnya. Menjangkau dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kedua kakinya pun patah. Bagaimana burung itu bisa melangkah untuk mencari bekal hidup. Pikir Dhahak ad Damiri sembari memperhatikan nasib burung malang itu. Bagaimana burung itu bisa melanjutkan hidupnya untuk hari ini.

Akan tetapi beberapa waktu kemudian datanglah burung lain yang masih sehat menyisakan makanan yang didapatinya untuk diberikan kepada burung yang malang itu. Maka burung itu pun memakan makanan yang diberikan kepadanya. Ia pun akhirnya bisa menikmati hidup ini.

Beberapa lama kemudian ada burung lainnya yang juga memberikan makanan untuknya. Dan burung malang itu pun menyantap makanan yang diberikan kepadanya. Dan ternyata burung itu bisa melanjutkan ketentuan hidupnya.

Dhahak pun berpikir, sebenarnya Tuhan telah menggariskan hidup seseorang dengan segala bentuknya. Hidup dan matinya, rezki dan kemalangannya, kesulitan dan kemudahannya. Ia merenung sejenak. Lalu buat apa saya susah-susah harus menyeberangi sungai, melintasi desa, melewati pegunungan kalau ternyata Tuhan telah menentukan kehidupan bagi saya. Burung yang malang saja ternyata bisa melanjutkan hidupnya. Itulah kesimpulan yang diambil Dhahak setelah menyaksikan peristiwa berharga tersebut. Dari kesimpulan yang ia ambil, Dhahak pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan ikut serta dalam kajian Ibrahim bin Adham.

Sore harinya Dhahak pun sudah berada di majelis ilmunya Ibrahim bin Adham. Sang guru merasa heran pada muridnya. Apakah ia tidak jadi berangkat berdagang. Sebab biasanya ia pamit untuk beberapa lama meninggalkan majelis tersebut. Akan tetapi hari ini ia sudah berada di barisan muridnya. Ada apa gerangan ia tidak berangkat berniaga. Pikir sang guru terhadap muridnya.

Sang guru, Ibrahim bin Adham pun menanyakan kerisauannya tersebut kepada muridnya. "Apakah kamu tidak jadi berangkat atau menunda keberangkatanmu, ya Dhahak", tanya Ibrahim.

"Iya syaikh, saya tidak jadi berangkat berdagang. Saya putuskan untuk mengikuti kajianmu saja", jelas Dhahak.

"Ada apakah gerangan yang menyebabkan kau mengambil keputusan tersebut", selidik sang guru.

Maka Dhahak pun menceritakan perihal burung yang malang yang ia saksikan secara seksama babak demi babak kehidupannya. Ia pun kemudian mengambil kesimpulan untuk kembali ke rumah dengan meyakinkan gurunya bahwa burung yang malang saja bisa melanjutkan hidupnya. Apalagi saya yang masih punya banyak kesempatan dan kemampuan pasti Tuhan tetap memberikan bagian untuk dirinya. Dhahak menjelaskan perihal keputusannya itu kepada Ibrahim bin Adham yang mendengarkan keterangan muridnya dengan tekun.

"Kau keliru wahai Dhahak", penegasan Ibrahim bin Adham atas kesimpulan sikap muridnya. "Seharusnya kau berpikir seperti burung yang sehat itu. Ia mencari karunia Allah SWT di berbagai tempat namun ia tidak pernah melupakan nasib saudaranya yang menderita dan kesusahan sehingga ia sisakan makanan yang dicarinya untuk saudaranya yang sakit tersebut.” Jelas sanga guru.

"Begitu pula pada dirimu, jangan menempatkan dirimu seperti burung malang itu. Seharusnya kau posisikan dirimu seperti burung yang sehat itu tapi ia berikan makanan untuk yang lain. Oleh karena itu, pergilah mencari karunia Allah SWT dan bagilah manfaat yang kau terima untuk orang lain", nasehat gurunya.

Sebenarnya ajaran Islam telah banyak memberikan rambu-rambu yang jelas bagaimana menjadi muslim yang kaaffah. Apalgi bila dikaitkan dengan eksistensi kita sebagai manusia. Bukankah Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu marilah kita menjadi produser kebaikan dan bukan menjadi komsumen terhadap kebaikan orang lain agar kebaikan selalu dalam keadaan surplus.

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.”

http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest¬e_id=133350883977
Dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah bernama Isham bin Yusuf, dia sangat wara’ dan sangat khusyu’ dalam shalatnya. Namun ia selalu khawatir kalau-kalau ibadahnya kurang khusyu’ dan selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih baik ibadahnya, demi untuk memperbaiki ibadahnya yang selalu dirasanya kurang khusyu’.

Pada suatu hari Isam menghadiri pengajian seorang seorang ulama yang bernama Hatim al-‘Ahsam dan bertanya, “Wahai Aba Abdurrahman (Nama gelaran Hatim), bagaimanakah caranya anda melaksanakan shalat?”

Berkata Hatim, “Apabila masuk waktu shalat, aku berwudhu zhahir dan batin.”

Bertanya Isam, “Bagaimana wudhu zhahir dan batin itu?”

Berkata Hatim, “Wudhu zhahir sebagaimana biasa, yaitu membasuh semua anggota wudhu dengan air. Sementara wudhu batin ialah membasuh anggota dengan tujuh perkara :
1. Bertaubat.
2. Menyesali akan dosa yang telah dilakukan.
3. Tidak tergila-gila dengan dunia.
4. Tidak mencari atau mengharapkan pujian dari manusia
5. Meninggalkan sifat bermegah-megahan.
6. Meninggalkan sifat khianat dan menipu.
7. Meninggalkan sifat dengki.”

Selanjutnya Hatim berkata, “Kemudian aku pergi ke Masjid, aku siapkan semua anggota badanku dan menghadap kiblat. Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan aku bayangkan Allah ada di hadapanku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut berada di belakangku. Dan aku bayangkan pula bahwa aku seolah-olah berdiri di atas titian Shiratul Mustaqim dan aku menganggap bahawa shalatku kali ini adalah shalat yang terakhir bagiku karena aku merasa akan mati selepas shalat ini, kemudian aku berniat dan bertakbir dengan baik.

Setiap bacaan dan doa dalam shalat aku fahami maknanya, kemudian aku rukuk dan sujud dengan merasa hina, aku bertasyahud dengan penuh pengharapan dan aku memberi salam dengan ikhlas. Beginilah aku melaksanakan shalat selama 30 tahun.

Ketika Isham mendengar penjelasan Hatim, menangislah ia sekuat-kuatnya kerana membayangkan ibadahnya yang kurang baik bila dibandingkan dengan Hatim.

http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest¬e_id=152856668977
Sesungguhnya setiap hari harta kita berbicara kepada kita, “...aku bukan milikmu, aku semata-mata berasal dari kemurahan Allah kepadamu. Jika aku dapat kau timbun, itu bukan karena jerih payahmu, sebab telah banyak orang yang bekerja lebih keras daripadamu namun tidak berhasil mengumpulkanku. Jika aku berhasil kau kumpulkan, itu bukan juga karena kepintaranmu, karena banyak orang yang jauh lebih pintar daripadamu namun tidak berhasil mengumpulkanku. Kau sama sekali tidak berkuasa atasku, karena aku bisa sewaktu-waktu berpindah ke tangan orang lain, aku bisa hilang, aku bisa musnah karena musibah yang datang diluar pengetahuan dan kekuasaanmu.”

Demikian pula dengan badan kita, setiap hari ia berkata, “...aku bukanlah milikmu. Kau tidak dapat memerintahku untuk tumbuh, kau tidak dapat melarangku untuk sakit, kau tidak dapat memerintahkanku untuk selalu sehat, kau tidak dapat memerintahkanku untuk segera tumbuh, kau tidak dapat memerintahkanku untuk tidak beruban, dan kau tidak dapat menahan proses penuaanku.”

Namun, suara itu terlalu sayup untuk telinga kita, sehingga kita tidak mendengarnya. Kita merasa sombong dengan harta dan ketampanan wajah, padahal sewaktu-waktu kenikmatan tersebut dapat dicabut oleh Allah dan diserahkan kepada selain kita.

Harta bisa habis dalam sekejap, ketampanan wajah bisa berubah menjadi sangat jelek dan menakutkan. Lalu bagaimana cara kita memelihara berbagai nikmat tersebut agar selalu menjadi milik kita..?

Mudah....., yaitu dengan bersyukur, mengakui semua itu berasal dari kemurahan Allah yang tidak diberikan kepada semua makhluk-Nya, dan sewaktu-waktu dapat berpindah sesuai kehendak-Nya.

Kuatkan rasa syukurmu kepada-Nya dengan mempergunakan seluruh kenikmatan tersebut di jalan yang diridhai-Nya.

http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest¬e_id=151497638977
Dengan tertawa, anda telah mengambil resiko tampak bodoh. Dengan menangis, anda telah mengambil resiko kelihatan sentimentil. Dengan membantu orang lain, anda telah mengambil resiko untuk terlibat dalam masalahnya. Dengan mengungapkan perasaanmu, anda telah mengambil resiko untuk menyingkapkan jati diri. Dengan membeberkan gagasan dan impian di hadapan khalayak ramai, anda telah mengambil resiko untuk kehilangan keduanya. Dengan mencintai, anda telah mengambil resiko untuk ditolak. Dengan hidup, anda telah mengambil resiko untuk mati. Dengan menaruh kepercayaan, anda telah mengambil resiko untuk kecewa. Dengan mencoba, anda telah mengambil resiko untuk gagal.

Namun resiko-resiko itu tetap harus diambil, sebab bahaya terbesar dalam kehidupan ini adalah keengganan untuk mengambil resiko.

Orang yang tidak mau mengambil resiko, ia tidak akan berbuat apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan bukan apa-apa.

Mereka mungkin bisa menghindar dari penderitaan dan kesengsaraan, tapi mereka tidak pernah belajar, merasakan, berubah, tumbuh, mencintai dan hidup. Mereka dibelenggu oleh sikapnya. Mereka adalah para budak yang mengorbankan kemerdekaannya. Hanya mereka yang mau mengambil resiko akan hidup merdeka.

Ketahuilah, perahu memang selalu aman berada di daratan, namun bukan untuk itu ia diciptakan.

http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest¬e_id=180757143977

Kamis, 26 Maret 2009

Habib Ali bin Abdurahman bin Abdullah Al-HabsyiPenggerak Majelis Taklim di Tanah Betawi
Ia dikenal sebagai penggerak pertama Majelis Taklim di Tanah Betawi. Majelis taklim yang digelar di Kwitang, Jakarta Pusat, merupakan perintis berdirinya majelis taklim-majelis taklim di seluruh tanah air
Setiap Minggu pagi kawasan Kwitang didatangi oleh puluhan ribu jamaah dari berbagai pelosok, tidak hanya dari Jakarta, saja namun juga dari Depok, Bogor Sukabumi dan lain-lain. Bagi orang Betawi, menyebut Kwitang pasti akan teringat dengan salah satu habib kharismatik Betawi dan sering disebut-sebut sebagai perintis majelis Taklim di Jakarta, tiada lain adalah Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi atau yang kerap disapa dengan panggilan Habib Ali Kwitang.
Jamaahnya makin hari makin bertambah banyak. Begitu pula dengan peringatan Maulid. Jamaah yang hadir setiap tahun bertambah banyak. Bak lautan manusia, mereka memadati setiap ruas jalan yang berada di sekitar kawasan Masjid Kwitang, Jakarta. Mereka seperti tersedot oleh pesona Simthud Durar.
Majelis taklim Habib Ali di Kwitang merupakan majelis taklim pertama di Jakarta. Sebelumnya, boleh dibilang tidak ada orang yang berani membuka majelis taklim. Karena selalu dibayang-bayangi dan dibatasi oleh pemerintah kolonial, Belanda. “Orang-orang Betawi sendiri baru menggelar majelis taklim setelah Habib Ali wafat. Sebelumnya tidak ada yang berani,” kenang K.H. Abdul Rasyid.
Maka, untuk mengenang jasa-jasa Habib Ali, tiga majelis taklim tersebut selalu membuka pengajian dengan membaca Surah Al-Fatihah, untuk dihadiahkan kepada almarhum.
Menurut beberapa habib dan kiai, majelis taklim Habib Ali Kwitang akan bertahan lebih dari satu abad. Karena ajaran Islam yang disuguhkan berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Habib Ali, kata mereka, mengajarkan latihan kebersihan jiwa melalui tasawuf. Dia tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, gibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, almarhum mengembangkan tradisi ahlulbait, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial.
Menurut K.H. Abdul Rasyid, banyak ulama Jakarta yang menjadi murid almarhum. Mereka belajar di Madrasah Unwanul Falah di Kwitang yang didirikan tahun 1920, sebagai madrasah modern pertama bersama Jam’iyyatul Khair. Sementara itu, oleh Habib Abdul Rahman, cucu almarhum, madrasah yang telah ditutup saat revolusi fisik dahulu sudah dibuka kembali. “Tanah yang dulu jadi tempat madrasah yang didirikan kakek saya sudah dibebaskan. Sekarang tinggal membangun kembali,” kata Habib Abdul Rahman.
Dalam dakwahnya selama 80 tahun, Habib Ali selalu menganjurkan agar umat senantiasa berbudi luhur, memegang teguh ukhuwah Islamiah, dan meneladani keluhuran budi Rasulullah SAW. Ia juga menganjurkan kepada kaum ibu untuk menjadi tiang masyarakat dan negara, dengan mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT dan rasul-Nya.
Habib Ali sendiri lahir di Kwitang, di jantung Jakarta Pusat pada 1286 H/1869 M. Dia adalah putra Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Ayahandanya, yang kelahiran Semarang, adalah kerabat pelukis terkenal Raden Saleh Bustaman, seorang sayid dari keluarga Bin Yahya. Ketika ia mulai tumbuh remaja, ayahnya yakni Habib Abdurrahman wafat pada 1881, dimakamkan di sebidang tanah di Cikini, belakang Taman Ismail Marzuki – yang kala itu milik Raden Saleh.
Adapun kakeknya, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, dilahirkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dia menikah di Semarang. Dalam pelayaran kembali ke Pontianak, ia wafat, karena kapalnya karam. Adapun Habib Muhammad Al-Habsyi, kakek buyut Habib Ali Kwitang, datang dari Hadramaut lalu bermukim di Pontianak dan mendirikan Kesultanan Hasyimiah dengan para sultan dari klan Algadri.
Simthud Durar
Dua tahun setelah sang ayah wafat, Habib Ali Kwitang yang saat itu masih berusia 11 tahun, berangkat belajar ke Hadramaut. – sesuai wasiat ayahandanya yang kala itu sudah wafat. Tempat pertama yang dituju adalah rubath Habib Abdurrahman bin Alwi Alaydrus. Di majelis mulia itu ia juga membaca kitab kepada Habib Hsan bin Ahmad Alaydrus, Habib Zen bin Alwi Ba’abud dan Syekh Hasan bin Awadh bin Makhdzam.
Di antara para gurunya yang lain di Hadramaut yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi (penyusun Simthud Durar), Habib Ahmad bin Hasan Alatas (Huraidah), dan Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar (Bangil). Selama 4 tahun, Habib Ali Kwitang tinggal di sana, lalu pada tahun 1303 H/1886 M ia pulang ke Betawi.
Pulang dari Hadramaut , ia belajar kepada Habib Utsman bin Yahya (mufti Batavia), Habib Husein bin Muhsin Alatas (Kramat, Bogor), Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Umar bin Idrus Alaydrus, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Aththas (Pekalongan), Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhor (Bondowoso).
Ketika terjadi perang di Tripoli Barat (Libya), Habib Utsman menyuruh Habib Ali Kwitang untuk berpidato di masjid Jami’ dalam rangka meminta pertolongan pada kaum muslimin agar membantu umat Islam yang menderita di Tripoli. Padahal pada waktu itu, Habib Ali Kwitang belum terbiasa tampil di podium. Tapi, dengan tampil di podium atas suruhan Habib Utsman, sejak saat itu lidahnya fasih dalam memberikan nasehat dan kemudian ia menjadi dai.
Setelah itu, ia pergi ke Kota Pekalongan untuk berkunjung kepada Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aththas. Saat itu hari Jum’at, selepas shalat Jum’at, Habib Ahmad menggandeng tangan Habib Ali dan menaikannya ke mimbar. Habib Ali lalu berkata pada Habib Ahmad, ”Saya tidak bisa berbicara bila antum berada di antara mereka.” Habib Ahmad lalu berkata kepadanya, ”Bicaralah menurut lidah orang lain”(seolah-olah engkau orang lain).
Ia mulai melaksanakan maulid akhir Kamis bulan Rabiul Awwal setelah wafatnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sejak tahun 1338 H/1920 M sampai 1355 H/1937 M di madrasah Jamiat Kheir. Kemudian pada tahun 1356 H/1938 M ia membangun masjid di Kwitang yang dinamakan masjid Ar-Riyadh. Lalu maulid dipindahkan ke masjid tersebut pada tahun 1356 H. Ia mengusahakan pada kawan-kawan dari keluarga Al-Kaf agar mewakafkan tanah masjid itu, sampai ia menulis surat kepada Sayyid Abubakar bin Ali bin Abubakar Shahabuddin agar berangkat ke Hadramaut untuk berbicara dengan mereka. Setelah Sayyid Abubakar bernegosiasi, akhirnya masjid itu diwakafkan, sehingga tanah itu sampai sekarang tercatat sebagai wakaf pada pemerintah Hindia Belanda.
Ukuran tanah masjid itu adalah seribu meter persegi. Habib Ali Habsyi juga membangun madrasah yang dinamakan unwanul Falah di samping masjid tersebut yang tanahnya sekitar 1500 meter persegi dan membayar sewa tanah sebesar 25 rupiah setiap bulan. Kesimpulannya, pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya mengherankan orang yang mau berfikir. Shalatnya sebagian besar dilakukannya di masjid tersebut.
Habib Ali menunaikan haji 3 kali. Pertama tahun 1311 H/1894 M di masa Syarif Aun, kedua tahun 1343 H/1925 M di masa Syarif Husein, dan ketiga tahun 1354 H/1936 M di masa Ibnu Saud dan pergi ke Madinah 2 kali.
Habib Ali sebagaimana para habaib lainnya juga suka melakukan surat menyurat dengan para ulama dan orang-orang sholeh serta meminta ijazah dari mereka. Dan para ulama yang disuratinya pun dengan senang hati memenuhi permintaan Habib Ali karena kebenaran niat dan kebagusan hatinya. Ia memiliki kumpulan surat menyurat yang dijaga dan dinukilkan (dituliskan ) kembali.
Sayyid Abubakar bin Ali bin Abubakar Shahabuddin dalam Rikhlatu Asfar menyebutkan perasaan kecintaan dan persahabatan yang sangat erat. Dalam catatan perjalanan itu, Sayyid Abubakar mencatat saat-saat perjalanan (rikhlah) mereka berdua ke berbagai daerah seperti ke Jawa, Singapura dan Palembang.”Saya juga menghadiri pelajaran-pelajarannya dan shalat Tarawih di masjid. Tidak ada yang menghadalangi saya kecuali udzur syar’i (halangan yang diperbolehkan oleh syariat).”
Pada salah satu surat Sayyid Abubakar ketika Habib Ali Kwitang di Hadramaut, menyebutkan, “Perasaan rindu saya kepadamu sangat besar. Mudah-mudahan Allah mempertemukan saya dan engkau di tempat yang paling disukai oleh-Nya.”
Ternyata setelah itu, mereka berdua dipertemukan oleh Allah di Makkah Al-Musyarrafah. Keduanya sangat bahagia dan belajar di Mekah, mengurus madrasah dan majelis taklimnya diserahkan kepada menantunya, Habib Husein bin Muhammad Alfaqih Alatas. Di Mekah ia mendapat ijazah untuk menyelenggarakan Maulud Azabi, karya Syekh Umar Al-Azabi, putra Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azabi.
Setelah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Simthud Durar, wafat pada 1913, pembacaan Maulid Simthud Durar pertama kali digelar di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, di majelis taklim yang diasuh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Belakangan Maulid Simthud Durar dibaca di majelis taklim di Tegal, Jawa Tengah, kemudian di Bogor, selama beberapa tahun, lalu di Masjid Ampel, Surabaya.
Tahun 1919, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, pelopor peringatan Maulid dengan membaca Simthud Durar, wafat di Jatiwangi. Sebelum wafat ia berpesan kepada Habib Ali Al-Habsyi agar melanjutkannya. Maka sejak 1920 Habib Ali Kwitang mulai menggelar Maulid dengan membaca Simthud Durar di Tanah Abang. Ketika Ar-Rabithah Al-Alawiyah berdiri, perkumpulan itu mendukung Maulid tersebut. Dan sejak 1937 acara Maulid diselenggarakan di Masjid Kwitang – yang kemudian disiarkan secara khusus oleh RRI Studio Jakarta.
Sebagai pecinta maulid sejati, dalam menghadiri peringatan Maulid SAW, Habib Ali Kwitang juga pernah membeda-bedakan pengundangnya. Tentang hal ini Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf pernah menceritakan dalam sebuah kesempatan. Suatu malam, rumah Habib Ali Kwitang diketuk oleh seseorang yang bermaksud mengundangnya menghadiri selamatan sekaligus maulidan. Istri Habib Ali lah yang membukakan pintu.
Orang tersebut lalu menyampaikan maksudnya untuk mengundang sang habib sepuh itu. Namun istri Habib Ali menggeleng, “Maaf, Habib sedang kurang enak badan. Saat ini beliau sudah akan tidur.”
Dengan tampak memelas orang itu memohon, “Tolong, Bu. Jama’ah sudah terlanjur berdatangan ke tempat saya, sementara ustadz kampung saya yang sedianya akan memimpin acara tersebut berhalangan hadir.
Belum lagi sang wanita tuan rumah itu menjawab, tiba-tiba Habib Ali Kwitang telah berdiri di belakangnya dengan pakaian lengkap. Ulama sepuh itu segera mengajak sang pengundang itu berangkat.
Ternyata rumah pria itu terletak di kawasan kumuh, dekat rel kereta api. Sesampainya di tempat itu, Habib Ali pun langsung memimpin pembacaan maulid dan menyampaikan taushiah. Betapa senangnya sang tuan rumah dan para tamu karena acara sederhana mereka dihadiri seorang ulama ternama yang karismatik.
Kemudian tibalah acara penutup, yakni makan bersama. Hidangan malam itu adalah nasi putih hangat dengan lauk belut goreng. Habib Ali Kwitang pun tertegun. Ia tak suka belut, namun ia tak ingin mengecewakan tuan rumah yang tentu sudah bersusah payah menyiapkan makanan itu.
Maka habib sepuh itu berkata dengan santun, “Wah menunya lezat sekali. Saya jadi teringat istri dan anak-anak saya. Maaf, Pak. Bolehkah makanan saya ini dibungkus dan dibawa pulang, agar saya bisa memakannya bersama keluarga di rumah?”
Tuan rumah yang mengira Habib Ali menyukai belut pun segera membungkuskan nasi dan belut tersebut. Dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga ia mengantarkan sang habib. Pagi harinya, matahari belum lagi sepenggalah ketika rumah Habib Ali Kwitang diketuk. Dengan bergegas Habib Ali membukakan pintu. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sang pengundang Maulid tadi malam.
“Maaf, Bib. Nampaknya Habib sangat menyukai belut. Kebetulan saya pedagang belut. Sebagai tambahan ucapan terima kasih keluarga kami atas kehadiran habib tadi malam, kami memberikan sekedar luk untuk Habib sekeluarga,” kata orang itu sambil menyerahkan seember besar belut segar.
Kembali Habib Ali terbengong-bengong menyaksikan kepolosan tamunya itu. Dengan menampakkan senyum gembira, Habib Ali pun menerima pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali.
Dengan Ulama
Betapa erat hubungan antara ulama Betawi dan para habaib, dapat kita simak dari pernyataan (alm) K.H. M. Syafi’i Hadzami tentang dua gurunya, Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Ali Alatas (wafat 1976). “Sampai saat ini, bila lewat Cililitan dan Condet (dekat Masjid Al-Hawi), saya tak lupa membaca surah Al-Fatihah untuk Habib Ali Alatas,” katanya.
Supaya dekat dengan rumah Habib Ali, gurunya yang tinggal di Bungur, Kiai Syaf’i Hadzami pindah dari Kebon Sirih ke Kepu, Tanah Tinggi. Ia juga tak pernah mangkir menghadiri majelis taklim Habib Ali di Kwitang, Jakarta Pusat. Ketika ia minta rekomendasi untuk karyanya, Al-Hujujul Bayyinah, Habib Ali bukan saja memujinya, tapi juga menghadiahkan sebuah Al-Quran, tasbih, dan uang Rp 5.000. Kala itu, nilai uang Rp 5.000 tentu cukup tinggi.
Demikianlah akhlaq para orangtua kita, akhlaq yang begitu indah antara murid dan guru. Kala itu para habib bergaul erat dan tolong-menolong dengan para ulama Betawi. Akhlaq yang sangat patut kita teladani sebagai generasi penerusnya.
Pada 1960, KH Syafi’i Hadzami berhasil menulis sebuah kitab berjudul Al-Hujajul Bayyinah (argumentasi-argumentasi yang jelas). Untuk karyanya ini, ia meminta rekomendasi kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi alias Habib Ali Kwitang. Setelah membaca naskah kitab tersebut, Habib Ali bukan hanya memberikan rekomendasi dalam bahasa Arab, melainkan juga memberikan sebuah Al-Quran, tasbih, dan uang sebesar Rp 5.000 kepadanya – nilai yang cukup besar untuk ukuran saat itu.
Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wafat 23 Oktober 1968 dalam usia 102 tahun. Ketika itu, TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang menyiarkan berita duka cita. Ribuan orang berbondong-bondong melakukan takziah ke kediamannya di Kwitang, Jakarta Pusat, yang sekaligus menjadi majelis taklim tempat ia mengajar.
Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara berdatangan memberikan penghormatan terakhir. Sejumlah murid almarhum dari seluruh Jawa, bahkan seluruh Indonesia dan luar negeri, juga datang bertakziah. Sebelum jenazah di makamkan di Masjid Ar-Riyadh, yang dipimpinnya sejak ia muda, Habib Salim bin Jindan, yang sering berdakwah bersama almarhum, membaiat Habib Muhammad, putra almarhum, sebagai penerusnya. Ia berpesan agar meneruskan perjuangan almarhum dan memegang teguh akidah Alawiyin.
Ada kisah menarik sebelum almarhum wafat. Suatu hari, ia minta tiga orang kiai kondang asal Jakarta maju ke hadapannya. Mereka adalah K.H. Abdullah Syafi'i, K.H. Thahir Rohili, dan K.H. Fathullah Harun. Habib Ali mempersaudarakan mereka dengan putranya, Habib Muhammad. Dalam peristiwa mengharukan yang disaksikan ribuan jemaah itu, Habib Ali berharap, keempat ulama yang dipersaudarakan itu terus mengumandangkan dakwah Islam.
Harapan Habib Ali menjadi kenyataan. Habib Muhammad meneruskan tugas ayahandanya memimpin majelis taklim Kwitang selama 26 tahun. K.H. Abdullah Syafi'i, sejak 1971 hingga 1985, memimpin Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah, dan K.H. Thahir Rohili memimpin Majelis Taklim Ath-Thahiriyah. Sedangkan K.H. Fathullah Harun belakangan menjadi ulama terkenal di Malaysia.
Tidak mengherankan jika ketiga majelis taklim tersebut menjadikan kitab An-Nasaih ad-Diniyyah, karya Habib Abdullah Alhadad, seorang sufi dari Hadramaut, penyusun Ratib Hadad, sebagai pegangan. Sebab, kitab itu juga menjadi rujukan Habib Ali Kwitang.
“Meskipun kitab kuning ini telah berusia hampir 300 tahun, masalah-masalah yang diangkat masih relevan,” kata K.H. Abdul Rasyid bin Abdullah Syafi'i, yang meneruskan Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah.
Kini Asy-Syafi’iyah memperluas kiprahnya dengan membuka Universitas Asy-yafi’iyah di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Sedangkan K.H. Abdul Rasyid A.S. membuka Perguruan Ilmu Al-Quran di Sukabumi. Sementara kakaknya, Hajjah Tuty Alawiyah A.S., yang pernah menjadi menteri urusan peranan wanita pada kabinet Habibie, meneruskan kegiatan dakwahnya dalam Badan Koordinasi Majelis Taklim se-Jabotabek.

Selasa, 17 Maret 2009

TPA


TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN (TPA)
MUSHALLA AL-HIJRAH
KOMPLEK WISMA BUMI LESTARI INDAH-PADANG

TATA TERTIB SANTRI

  KETENTUAN UMUM
1. Calon samtri yang mendaftar harus diantar langsung oleh orang tua /wali dan membayar lunas uang pendaftaran sebesar Rp.10.000,- dan mengisis formulir pendaftaran yang telah di sediakan.
2. Calon santri dinyatakan sah sebagai santri apabila telah mengembalikan formulir pendaftaran yang telah diisi dan berhak mengikuti semua kegiatan TPA 
3. Setiap santri diwjibkan membayar iuran bulanan sebesar Rp.10.000,- paling lambat tanggal 10 pada seiap bulannya.
4. Apabila tanggal 11 belum bayar,maka santri ybs menjemput iuran tersebut.
5. Apabila hingga akhir bulan belum juga membayar,maka santri ybs tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan TPA.
6. Setiap santri wajib mendaftar ulang diawal tahun ajaran baru.
7. Santri yang sudah tamat agar melanjutkan pengajian di TPSA/WIRID REMAJA dan diharapkan tetap mengikuti acara Didikan Subuh.


KETENTUAN KHUSUS 
8. Setiap santri dianjurkan mandi dan membersihkan diri serta berseragam dengan rapi sebelum berangkat mengaji.
9. Setip santri diwajibkan mempunyai Iqra’/Al-qur’an dan Buku Monitoring dan dibawa setiap mengikuti pembelajaran di TPA serta perlengkapan belajar lainnya dan tidak diperkenankan meminjam kepada santri yang lain.
10. Seluruh santri agar datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
11. Santri yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran,kecuali karma alasan yang dapat dipertanggung jawabkan atas pertimbangan guru yang mengajar.
12. Seluruh santri agar mengikuti proses pembelajaran dengan baik,santri yang tidak patuh maka guru ybs berhak memberikan sangsi yang sesuai.Apabila setelah tiga kali santritersebut tidak dapat diarahkan,maka orangtuanya akan di undang ke TPA untuk membantu menyelesaikan masalah santri tersebut.
13. Setiap santri yang berhalangan hadir agar memberitahukan kepada wali kelas nya,
14. Bagi santri yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan berlarut larut ,maka orang tua nya akan diubdan ke TPA,untuk memberikan keterangan yang lebih jelas.
15. Seluruh santri TPA AL_HIJRAH diwajibkan mengikuti Acara Didikan Subuh tepat waktu dan membawa perlengkapan tulis.Bagi yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sangsi yang telah disepakati.
16. Setiap santri agar memesukan sandal nya kedalam kantong plastik dan membawanya kedalam kelas.
17. Seluruh santri tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan,dan tidak dibenarkan mem bawa makanan pada jam mengaji.
18. Seluruh santri tidak diperkenankan membawa senjata tajam ,mainan dan benda yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran di TPA.
19. Stiap santri yang melakukan tindakan indisipliner lebih dari tiga kali akan diberi surat panggilan orang tua,dan setiap orang tua/wali murid agar menanggapinya.
20. Seleruh santri agar mentaati tata tertib yang telah di tetapkan 


  Padang,1 Muharram 1430 H
  29 Desember 2008 M
   
  KEPALA TPA  ZAPERGOL S.Pd